شعار سال
یکشنبه 31 تیر 1403

 

 

لیست شماره تلفنهای داخلی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان
ردیف
نام واحد نام همکار شماره
داخلی
ردیف
نام واحد نام همکار شماره
داخلی
- 1 دفتر مدیرکل خانم گیشین زاده 11 022 امور مالی کارپردازی آقای وکیل آبادی 101
0 معاون اداری و پشتیبانی آقای محلاتی 10 021 دبیرخانه خانم دژآلون و آقای تقی زاده 111
1 معاون آموزش خانم مهدیپور 11 021 رئیس اداره مؤسسات کارآموزی آزاد خانم سلطانزاده 160
1 معاون پژوهش خانم نجیب زاده 11 10101161 اداره مؤسسات کارآموزی آزاد خانم جهانداری 111
5 رئیس حراست آقای علیمرادی 15 151 اداره مؤسسات کارآموزی آزاد
خانم لیلی سراج زاده 112
6 کارشناس حراست آقای گیشین زاده 16 150 اداره مؤسسات کارآموزی آزاد
7 کارشناس حقوقی آقای احمدی 17 111 اداره مؤسسات کارآموزی آزاد
آقایان سنجری و حافظ آبادیان 171
1 کارشنناس ارزینابی عملکنرد و
پاسخگوئی به شکایات
سعید کریمی 11 111 کارشناس مؤسسات کارآموزی آزاد آقای میرمحمدی 112
1 کارشناس خدمات ماشینی خانم موسی پور 11 100 کارشناس مؤسسات کارآموزی آزاد خانم پورحسینی 101
12 کارشناس خدمات ماشینی آقای جعفری 12 101 کارشناس مؤسسات کارآموزی آزاد خانم زینلی زاده 115
11 امور عمومی و پشتیبانی آقای محمودآبادی 11 156 کارشناس مسئول مؤسسات کارآموزی آزاد خانم نجمه سراج زاده 010
10 امور اداری خانم بیرامی پور 10 111 انجمن صنفی خانم یزدان پناه 171
11 امور اداری خانم مختاریان 11 110 رئیس آموزش و پژوهش آقای ملامحمدی 111
11 امور اداری خانم گیشین زاده 11 117 کارشناس آموزش خانم موسی احمدی 151
15 روابط عمومی آقایان حق جویی و شیخ اسدی 15 101 کارشناسان آموزش خانم ها شاه حسینی و حاجی زاده 111
16 امین اموال آقای بنی اسدی 16 110 کارشناس آموزش آقای شجاعی، زندخاوری، عامری 157
17 دفتر فنی آقای آتش پنجه 17 107 رئیس آزمون آقای ملایی 166
11 کارشناس رفاه خانم نجارزاده 11 111 کارشناس آزمون آقای پورصیاد و خانم حسینی 167
11 کارشناس مهارتهای پیشرفته
خانم آرمون 11 155 کارشناس آزمون آقای خسرویان 161
02 کارشناس مهارتهای پیشرفته خانم زارع نسب 52 112 کارشناس آزمون خانم امیرپور 161
01 کارشناس مهارتهای پیشرفته خانم محی آبادی 51 111 کارشناس آزمون خانم محمدی 170
00 آبدارخانه آقای ابارقی 50 111 بانک سؤال آقایان فاتحی و شبانی 111
01 ذیحساب خانم آشورماهانی 51 177 بایگانی خانم مکی آبادی 116
01 کارپردازی آقای اسفندیارپور 51 111 بایگانی حراست آقای بیگمرادی 115
05 امورمالی خانم نظریان 55 117 نگهبانی 105
06 امور مالی خانم شاکر 56 111 کارشناس بودجه آقای کارآموزیان 151
- 07 امور مالی خانم نعمتی 57 115 روابط عمومی و اموال خانم هاکارنما مهدیزاده 112
01 امور مالی آقای حمزه نژاد 51 116 مرکز تلفن آقای سیوندی 1
01 امور مالی آقای راسخ 51 117
12 کارشناس بودجه و وصول آقایان نجف پور و خواجه پور 62 110
سایر پیوندها
تنظیمات قالب